اسفند ۱۳۹۸

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۸:۲۷ +۰۰:۰۰

ف.خ                  اثر سخت گیر بودن از دید روانشناسی همیشه کارهایی هست که ما نباید انجام بدهیم. در روابط بین انسان ها قوانین نوشته و نانوشته ای [...]

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۸:۲۷ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۰۸:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی تنبیه           تنبیه: اولین چیزی که به ذهنمون میاد؟ کتک، چوب، فلک، تحقیر و... در این سالهای اخیر زیاد شنیدیم که کودک را نباید تنبیه کرد. والدین جوانتر [...]

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۰۸:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

پرورش کودک قدم اول

۱۳۹۸/۸/۵ ،۱۶:۱۹:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی کودک           پرورش کودک : اگر قصد دارید بعضی از رفتارهای کودکتان را تغییر دهید چند توصیه برایتان دارم: اول این کار را از خانه شروع کنید مهمانی و [...]

پرورش کودک قدم اول۱۳۹۸/۸/۵ ،۱۶:۱۹:۱۵ +۰۰:۰۰