پزشکان و پرستاران را شهید نکنید!

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ،۱۷:۰۱:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ         چرا می گویند پزشکان و پرستاران فداکار هستند؟ کلمات می توانند حقایق را عوض کنند. ما با کلمات فکر می کنیم و با آنها دنیا را درک می کنیم. کار [...]