پولدار بودن فایده ندارد

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۸:۲۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                        پولدار ها به خودشان کمک کنند تا امروز پول در زندگی ما مهم بوده، ما برای بقای خودمان به پول احتیاج داریم و [...]