تماشای ماهواره اشکالی ندارد

۱۳۹۸/۹/۳۰ ،۱۰:۳۲:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ             ماهواره داشتن ماهواره یعنی امکان دریافت سیگنال های شبکه های مختلف تلویزیونی در سراسر دنیا. داشتن این امکان حق هر کس در هر جای دنیاست.  محتوای برنامه های [...]