پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۰۸:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی تنبیه           تنبیه: اولین چیزی که به ذهنمون میاد؟ کتک، چوب، فلک، تحقیر و... در این سالهای اخیر زیاد شنیدیم که کودک را نباید تنبیه کرد. والدین جوانتر [...]