نیازهای اولیه کودک

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۲۱:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ کودکان هم دق می کنند... نیازهای اولیه کودک: انسان از روزی که به دنیا میآید وارد رابطه میشود! مادری که لحظه تولد بغلش میکند. پدری که کنارشان است. و آنها را در آغوش [...]