کولبر بودن یک انتخاب نیست!

۱۳۹۸/۱۰/۲ ،۱۵:۰۸:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ             برای آزاد و فرهاد برای یک کولبر اراده بی معنی است!  تلاش برای زندگی بهتر مسخره است. حرف از زندگی و خوشی و جوانی غلط است. ما در [...]